Dotacje unijne

union

W 2009 roku w Naszej Firmie zrealizowano dwa projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013.
(Działanie 1.1: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw).

Poddziałanie 1.1.7:

Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii.

W ramach projektu pt.:
„Wzrost konkurencyjności Zakładu Poligraficznego Spręcograf s.c. poprzez zakup nowoczesnej maszyny poligraficznej KBA Performa 66-5″
(nr. umowy: UDA-RPWM.01.01.07-28-083/08-00)
Zakupiona została nowa, pięciokolorowa maszyna drukująca KBA Performa 66-5.

Poddziałanie 1.1.5:

Wsparcie MŚP – promocja produktów i procesów przyjaznych dla środowiska.

W ramach projektu pt.:
„Zakup nowoczesnej technologii naświetlania termicznego AGFA Avalon N4″
(nr. umowy: UDA-RPWM.01.01.05-28-035/08-00)
Zakupiony został nowy system naświetlania termicznego AGFA Avalon N4 z ekologicznymi płytami Azura TS.